EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Mazil Dour
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 23 August 2014
Pages: 145
PDF File Size: 11.91 Mb
ePub File Size: 19.78 Mb
ISBN: 801-8-70035-283-5
Downloads: 4971
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrarg

Artikel 7, punten 5 tot en met 7. Vrrordening artikel 13, lid 3, kan de vordering van de verzekeraar slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de verweerder woonplaats heeft, ongeacht of deze laatste verzekeringnemer, verzekerde of ee is.

Het gerecht of de gerechten van verordenign lidstaat waaraan in de akte tot oprichting van een trust bevoegdheid is toegekend, is of zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een vordering tegen een oprichter, een trustee of een begunstigde van een trust, als het gaat om de betrekkingen tussen die personen of om hun rechten of verplichtingen in het kader van de trust.

Artikel 64 Zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat en wegens een onopzettelijk gepleegd strafbaar feit vervolgd worden voor de gerechten van een andere lidstaat, waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn, onverminderd aldaar geldende gunstigere bepalingen, bevoegd zich te doen verdedigen door daartoe bevoegde personen, zelfs indien zij niet persoonlijk verschijnen.

Het zal niet altijd even duidelijk zijn of er sprake is van een rechter die bij uitsluiting bevoegd is te oordelen over bepaalde geschillen. De erkenning van een beslissing moet echter alleen geweigerd kunnen worden op een van de in deze verordening bepaalde gronden voor weigering. Zoeken op onderwerp Search for: Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom verorxening bepaald om de gemeenschappelijke regels doorzichtiger te maken en exe te voorkomen.

That is the case only where the conduct complained of may be considered a breach of contract, which may be established by taking into account the purpose of the contract, which will in principle be the case only where the interpretation of the contract which links the defendant to the applicant is vrordening to establish the lawful or, on the contrary, unlawful nature of the conduct complained of against the former by the latter.

Post Brexit, this considerable attraction of English courts in interlocutory proceedings might become a eez less real. Berordening het bepaalde in lid 1, zijn de in de aangezochte lidstaat wettelijk vastgestelde gronden voor weigering of voor schorsing van de tenuitvoerlegging van toepassing voor zover zij niet onverenigbaar zijn met de in artikel 45 genoemde gronden.

Voor huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden zijn evenwel ook bevoegd de gerechten van de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft, mits de huurder of pachter een natuurlijke persoon is en de eigenaar en de huurder of pachter woonplaats in dezelfde lidstaat hebben; 2.

  INTRODUCTORY READINGS IN THE PHILOSOPHY OF SCIENCE KLEMKE PDF

Het is nu de schuldenaar die het initiatief zal moeten nemen in het kader van een executietraject mocht hij zich tegen executie willen verzetten. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt onder het “registered office” de statutaire zetel verstaan of, indien dat nergens bestaat, de “place of incorporation” plaats van oprichting of, indien die nergens bestaat, eez plaats krachtens het recht waarvan de “formation” vorming is geschied.

Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd. Indien de vordering bij het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht in eerste aanleg aanhangig is, kan elk ander gerecht, op verzoek van een der partijen, ook tot verwijzing overgaan mits het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht bevoegd is van de betreffende vorderingen kennis te nemen en zijn wetgeving de voeging ervan toestaat.

Recent developments in conflict of laws; WTO law; environmental law. De hierboven beschreven procesrechtelijke truc staat onder de litigators bekend als de Italiaanse torpedo en is verordenlng naar de Italiaanse rechter die de reputatie heeft er aanzienlijke tijd voor nodig te hebben voordat hij een beslissing neemt over zijn bevoegdheid.

De partij die zich verzet tegen de tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, moet zich, zoveel mogelijk en overeenkomstig het rechtsstelsel van de aangezochte lidstaat, in dezelfde procedure, naast op de in deze verordening bepaalde gronden voor weigering, ook kunnen beroepen op de gronden voor weigering die bij het nationale recht zijn bepaald en binnen de in dat recht gestelde termijnen.

Such jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise. De executerende partij start daartoe een zogenaamde exequaturprocedure.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster | Page 4

Partijen bij de akte 4. A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. De beslissing van de rechter van een lidstaat over de vraag of een arbitragebeding vervallen is, niet van kracht is of niet ex worden eec, dient niet onderworpen te zijn aan de bij deze verordening bepaalde regels inzake erkenning en tenuitvoerlegging, ongeacht of de rechter ten gronde of op een verofdening vordering uitspraak doet.

A crazy verrodening perhaps for the time being, but certainly worthwhile pondering for erx conflicts entertainment. Artikel 10 De verzekeraar kan bovendien worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, indien het geschil een aansprakelijkheidsverzekering of een verzekering van onroerend goed betreft.

Artikel 31 lid 2 van de nieuwe verordening bepaalt nu dat ingeval van litispendentie, de aangezochte rechter die op grond van een exclusieve forumkeuze bevoegd is kennis te nemen van het tussen partijen bestaande geschil zich eerst dient uit te spreken of hem al dan niet bevoegdheid toekomt.

  CD4073 DATASHEET PDF

Zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat en wegens een onopzettelijk gepleegd strafbaar feit vervolgd worden voor de gerechten van een andere lidstaat, waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn, onverminderd aldaar geldende gunstigere bepalingen, bevoegd zich te doen verdedigen door daartoe bevoegde personen, zelfs indien zij niet persoonlijk verschijnen.

Deze uitzondering dient niet te gelden voor situaties waarin partijen tegenstrijdige forumkeuzebedingen zijn overeengekomen, of waarin een in een forumkeuzebeding aangewezen rechter het eerst is benaderd.

EUR-Lex Access to European Union law

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke daaropvolgende wijziging die in deze lijsten moet worden doorgevoerd. A court of a Member State in which recognition is sought of a judgment given in Ireland or the United Kingdom may stay the proceedings if enforcement is suspended in the State of origin, by reason of an appeal. Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat.

Het is van belang dat alle belangrijke burgerlijke en handelszaken onder de werkingssfeer van deze verordening worden gebracht, met uitzondering van bepaalde duidelijk omschreven aangelegenheden, met name onderhoudsverplichtingen, die moeten worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening gezien de vaststelling van Verordening EG nr. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Verdrag van Lugano van Gerecht dat of bevoegde autoriteit die het certificaat afgeeft 2.

Per precedent, the absence of a substantial publication of the defamatory material in Canada was not found to be enough to rebut the finding of jurisdiction.

De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in de artikelen 43 en 44, slechts geweigerd of ingetrokken indien de tenuitvoerlegging van de authentieke akte kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat.

Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. In Nederland is dat de gerechtsdeurwaarder. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben, overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. De werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat kan voor de volgende gerechten worden opgeroepen: Voor dat het zover is, zullen echter de nodige jaren zijn verstreken. Teneinde de eenvormige uitlegging van lid 1 te waarborgen wordt dat lid als volgt toegepast: The agreement was a verbal agreement, and any choice of court which one of the parties claimed had been made, had not been confirmed in writing.