DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Zucage Dishura
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 17 July 2015
Pages: 213
PDF File Size: 2.45 Mb
ePub File Size: 20.11 Mb
ISBN: 622-7-33472-457-2
Downloads: 47466
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJonos

Sections of this page. O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke siane yone. See your browser’s documentation for specific instructions. Tlhotsa pele ga se swa pele Go kgorelediwa ke mathata pele ga ba bangwe ga go kae gore ga o ye go atlega Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tsala e bolaile tsie Mogolo tsenngwa mathateng ke ngwana Maaele e ya moletlong e sa o lalediwa Motho o a tle a utlwe mafoko a a sa tshwanelang go a utl Tsetse e seng eno ke nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho mele na le se ba itsaneng ka sona. Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe maelr tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe.

  A PRACTICAL GUIDE TO GEOMANTIC DIVINATION PDF

Diane Le Maele a Setswana – Catalog – UW-Madison Libraries

Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo. Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang.

Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela fiane sa e rekegele. Bogale tsholo, bo a omosiwa – Motho fa a galefile, o a tle a rejwe bogale.

Diane – Wikipedia

Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo – Ditiro tse di bokete di lebaganngwa le ngwana yo mogolwane, ka a feta ba bangwe ka tlhaloganyo le thata. Views Read Edit Edit source View history. Mphemphe e a lapisa, motho o kgonwa ke sa gagwe – Motho o tshwanetse go itirela, e seng go kopela ruri.

Ngwana o sa leleng o swela tharing.

Lore lo ojwa lo sa le metsi. Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute. Mosito wa photi o tsosa di letseng – Motho o ka butsolosa diphapang tse dikgologolo ka phosonyana e nnye. Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona.

Library Menu

Korwe ga ke je ke bapalela tsetse. Kgaka e ntsho e maeel, mebala re e bona e sule. Mmualebe o a bo a bua la gagwe gore monalentle a le tswe. This page requires Javascript. Setsetse se bolawa ke namane.

Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga – Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana. Malata a ithuna a ile kgonnye – Baho ba mophato ba itherolola fa ba le bosi. Se sa dianr ke sa ntswa sa motho se a ikelediwa – Ntswa ga e ke e ediwa fa e bogola, mme motho ene fa a bua o a fetolwa. Kgosi thothobolo e olela matlakala.

  GUARDSMEN OF GOR PDF

Moroka diame sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro. Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo. Motho naka lwa tholo, matswakabele a matswapetswape ga a itsewe e se naga. Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa kwa ga gagwe. Molemo go tsena wa logare – Thuto go tshegediwa ya moruti yo o bogale. Se ya bogwe se tletse, se boa se tletse – Fa motho a batla go fiwa, le ene a fe ba bangwe.

Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe. Maano ga a site go sita a loso.